REGULAMIN PROGRAMU ROZSZERZENIE FUNKCJONALNOŚCI KART STAŁEGO KLIENTA PSH NASZ SKLEP S.A.
 
I. Postanowienia Ogólne
 
Regulamin określa ogólne warunki i zasady udziału w Programie Rozszerzenie Funkcjonalności Karty Stałego Klienta PSH Nasz Sklep S.A.
 
Organizatorem Programu jest POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” S.A., ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322), ul. Ciepłownicza 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000065486 o kapitale zakładowym: 52 251 250,00 zł, NIP: 7921928232, REGON: 650975511 (dalej PSH Nasz Sklep).
 
Karta Stałego Klienta stanowi własność Organizatora i może być wykorzystywana w ramach dodatkowych funkcjonalności określonych przez niniejszy Regulamin u określonych Partnerów Programu. 
 
II. Definicje
 
Karta Stałego Klienta (Karta) – oznacza aktywną, opatrzoną indywidualnym numerem i kodem kreskowym EAN kartę przekazaną Uczestnikowi do używania w celu umożliwienia wzięcia udziału w Programie Super Profit służąca do gromadzenia punktów w formie elektronicznej oraz korzystania z dodatkowych rabatów
 
Organizator – oznacza spółkę określona w pkt I.2.
 
Partner – oznacza firmę wymieniona w niniejszym Regulaminie współpracującą z Organizatorem przy realizacji Programu
 
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Programu Rozszerzenia Funkcjonalności Kart
 
Sklep – oznacza dowolny sklep PSH Nasz Sklep S.A.
 
Uczestnik – oznacza osobę fizyczną posiadającą aktywną Kartę Stałego Klienta.
 
Rabat – oznacza wysokość upustu, do którego uprawnia Karta Stałego Klienta u Partnerów programu, określonego w niniejszym regulaminie
 
III. Zasady Programu Rozszerzenia Funkcjonalności Kart Stałego Klienta
 
Uczestnicy przed wzięciem udziału w Programie Lojalnościowym powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem korzystania z rabatu u Partnerów Programu jest posiadanie aktywnej Karty Stałego Klienta sieci PSH Nasz Sklep S.A. 
 
Kartą aktywną określa się Kartę, która była użyta w Sklepie sieci przynajmniej raz w miesiącu poprzedzającym korzystanie z Programu. Partnerzy Programu weryfikują aktywność Kart w momencie zgłoszenia się Uczestnika po przysługujący w programie rabat. Baza do weryfikacji aktywnych kart prowadzona jest i dostarczana przez Organizatora Programu. 
 
Partnerami Programu są:
 
 1. Portal Secret s.c. NIP: 8133773219
  Adres: ul. Boya-Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów
  data przystąpienia do programu 01.09.2018
  Rabat dla uczestników 10% na usługi, grupy 2-5 osób
 1. KREATYW Karol Motyka (LOCK NESS)
  Adres: ul. Zygmuntowska 1, 35-030 Rzeszów
  data przystąpienia do programu 01.09.2018 
  Rabat dla uczestników 10% na usługi, grupy 2-5 osób
 1. Alcatraps Rafał Ożóg 
  Adres: ul. Słowackiego 7A, 35-060 Rzeszów
  data przystąpienia do programu 01.09.2018 
  Rabat dla uczestników 10% na usługi, grupy 2-5 osób
 1. CREATIVITY Jakub Kulig (SHARELOCK)
  Adres firmy: ul. Gajowa 7, 39-200 Dębica
  Lokalizacja usług: Al. Piłsudskiego 15/3, Rzeszów
  data przystąpienia do programu 01.09.2018 
  Rabat dla uczestników 10% na usługi, grupy 2-5 osób
Rabat przyznawany jest okazicielowi Karty i liczony jest wg ustalonych warunków u Partnerów określonych w niniejszym Regulaminie. Karta Stałego Klienta nie uprawnia do innych dodatkowych rabatów u Partnerów, niewymienionych w niniejszym Regulaminie. 
 
W niniejszym Programie nie są zbierane żadne dodatkowe dane osobowe przez Organizatora ponad posiadane już z tytułu zakładania i aktywowania Kart Stałego Klienta, które określone są regulaminem Programu Super Profit, dostępnym na stronie www.nasz-sklep.pl. W przypadku gromadzenia danych osobowych przez Partnerów Programu, stają się oni Administratorami niniejszych danych. Organizator nie będzie pobierał ani gromadził dodatkowych danych z tego tytułu. 
 
IV. Postanowienia końcowe
 
Wszelkie reklamacje związanie z Programem realizacją Programu Rozszerzenia Funkcjonalności Kart Stałego Klienta w tym naliczaniem rabatów u Partnerów oraz odmową naliczenia należnego rabatu przy okazaniu Karty należy zgłaszać na adres POLSKA SIEĆ HANDLOWA „NASZ SKLEP” SA., ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, adres do doręczeń: Rzeszów (kod 35-322), ul. Ciepłownicza 8, lub za pośrednictwem emaila na adres: biuro@nasz-sklep.pl. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuję składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji, jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są pod adresem https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 
Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.nasz-sklep.pl oraz www.super-profit.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Poprzez ważne przyczyny rozumieć należy w szczególności zmiany funkcjonowania Programu, zmiana Partnerów Programu, zmian stosowanych rozwiązań technicznych w tym procedur korzystania z rabatów u Partnerów oraz ich naliczania. O zmianach Uczestnicy mogą być informowani w formie pisemnej, jak również poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.