REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
 
„LOTERIA PLUS 11”
 
 
DEFINICJE
 
Loteria – loteria promocyjna „LOTERIA PLUS 11”
Sklep – placówka handlu spożywczo-przemysłowego biorąca udział w Loterii, która podpisała deklarację uczestnictwa oraz jest oznaczona materiałami informującymi o loterii organizowanej przez Polską Sieć Handlową „Nasz Sklep” S.A. z siedzibą w Warszawie.
Zdrapka – papierowy blankiet o niepowtarzalnym numerze, zawierający komunikat informujący o wygranej, który jest ukryty pod nieprzezroczystą warstwą substancji, którą można w łatwy sposób usunąć.
Edycja Loterii – miesięczny okres w trakcie, którego obowiązują określone produkty objęte Loterią.
Pracownik sklepu – osoba wskazana przez Organizatora loterii odpowiedzialna za przebieg Loterii w danym Sklepie.
Laureat – zdobywca Nagrody Głównej I stopnia lub Nagrody Głównej II stopnia w Loterii
Zwycięzca - zdobywca Nagrody Upominek w Loterii
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Plus 11” zwana dalej „Loterią”.
 
§ 2
Organizatorem Loterii jest Polska Sieć Handlowa „NASZ SKLEP” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, NIP: 7921928232, REGON: 650975511, KRS 0000065486, zwany dalej „Organizatorem”.
 
§ 3
1. Loteria przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W Loterii biorą udział Sklepy, które podpisały deklarację uczestnictwa w Loterii.
3. Informacje na temat Sklepów objętych Loterią (nazwa sklepu oraz adres) Organizator udostępnia na stronie www.nasz-sklep.pl.
 
§ 4
Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
 
§ 5
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 126 343,50 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote, 50/100).
 
§ 6
Loteria rozpoczyna się dnia 01.03.2022 roku i kończy w dniu 31.08.2022 roku, który jest dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.
 
 
UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG
 
§ 7
1. Sprzedażą promocyjną objęte są produkty, których rodzaj określono w Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu (zwane w dalszej części regulaminu produktami promocyjnymi). Organizator loterii:
a) nie wcześniej, niż w dniu 01.03.2022 r. (dzień rozpoczęcia I edycji Loterii, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu) zamieści na stronie www.nasz-sklep.pl oraz na plakatach promocyjnych B2 oznaczonych logotypem Loterii umieszczonych w Sklepach wykaz produktów z Załącznika nr 3, które są objęte sprzedażą promocyjną w I edycji loterii z widoczną sugerowaną ceną zakupu brutto ustaloną przez Organizatora Loterii;
b) na tydzień przed rozpoczęciem kolejnych edycji Loterii (II edycji, III edycji, IV edycji), o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zamieści na stronie www.nasz-sklep.pl oraz na plakatach promocyjnych B2 oznaczonych logotypem Loterii umieszczonych w Sklepach wykaz produktów z Załącznika nr 3, które są objęte sprzedażą promocyjną w danej edycji loterii z widoczną sugerowaną ceną zakupu brutto ustaloną przez Organizatora Loterii.
2. Loteria podzielona jest na cztery edycje w ciągu, których zmieniają się produkty promocyjne uprawniające do uczestnictwa w Loterii:
a. I edycja: 01.03.2022 r. - 31.03.2022 r.
b. II edycja: 01.04.2022 r. - 30.04.2022 r.
c. III edycja: 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.
d. IV edycja: 01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.
3. Zakup produktów promocyjnych uprawniający do uczestnictwa w Loterii musi dotyczyć produktów z obowiązującej danej edycji Loterii.
4. Sprzedaż produktów uprawniających do udziału w Loterii prowadzona jest w Sklepach objętych sprzedażą promocyjną w terminie od dnia 01.03.2022 roku do 30.06.2022 roku. Z Loterii wyłączona jest sprzedaż wyrobów tytoniowych, do których zalicza się: papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki oraz napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, które jest objęte sprzedażą uprawniającą do uczestnictwa w Loterii. Ustala się, że promocja piwa nie może być prowadzona:
a) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6°° a 20°°,
b) na kasetach wideo i innych nośnikach,
c) w prasie młodzieżowej i dziecięcej,
d) na okładkach dzienników i czasopism,
e) na słupach i tablicach reklamowych i innych stałych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba że 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim,
f) przy udziale małoletnich.
W loterii sprzedaż piwa jako produktu promocyjnego odbywa się na sztuki.
5. Uczestnikiem Loterii jest wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nabywa produkty objęte Loterią w Sklepach jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwana dalej Uczestnikiem Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik Loterii potwierdza, że zapoznał się z regulaminem Loterii, spełnia określone w nim warunki uczestnictwa i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
6. Uczestnikami Loterii nie mogą być i nie mogą otrzymać nagród pracownicy Sklepu objętego Loterią, wspólnicy oraz członkowie organów spółek prowadzących Sklepy, pracownicy Organizatora pracujący w Sklepie.
7. Aby wziąć udział w Loterii należy w terminie od dnia 01.03.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. spełnić łącznie następujące warunki:
a) w dowolnym Sklepie w okresie od 01.03.2022 r. do 30.06.2022 r. dokonać jednorazowego zakupu co najmniej dwóch produktów promocyjnych obowiązujących w danej edycji Loterii, a całkowita wartość danego dowodu zakupu (paragonu) będzie nie niższa niż 10 złotych brutto. Obliczając wartość powyższego paragonu bierze się pod uwagą wartość brutto produktów wyszczególnionych w danym paragonie, tj. wartość produktów promocyjnych oraz wartość innych towarów zakupionych w sklepie przy czym nie wlicza się wartości wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa, które uczestniczy w loterii. Powyższy zakup uprawnia Uczestnika do odebrania jednej Zdrapki. Wielokrotność tej konfiguracji upoważnia Uczestnika do odbioru proporcjonalnej liczby zdrapek wg poniższego wzoru :
- 10 złotych brutto/ 2 produkty promocyjne – 1 x zdrapka
- 20 złotych brutto/4 produkty promocyjne – 2 x zdrapka.
- itp.
Maksymalna ilość zakupionego piwa będącego produktem promocyjnym uprawniającego do odbioru zdrapki/zdrapek to 4 sztuki znajdujące się na jednym dowodzie zakupu (paragonie).
Loteria nie jest kierowana do małoletnich.
b) bezpośrednio po dokonaniu zakupu, o którym mowa w ust. 7 lit. a) niniejszego paragrafu odebrać zdrapkę od Pracownika Sklepu,
c) usunąć wierzchnią warstwę ze zdrapki i sprawdzić, jaka informacja znajduje się pod nią. Jeżeli pod wierzchnią warstwą zdrapki znajduje się informacja o treści:
• „Wygrałeś nagrodę główną I stopnia” - oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę w postaci ekspresu przelewowego do kawy Vintage firmy Ariete ;
• „Wygrałeś nagrodę główną II stopnia” - oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę w postaci termosu obiadowego 1 l firmy MPM;
• „Odbierz upominek” - oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę upominek w postaci soku KIKI w kartoniku 0,2 l różne smaki lub paluszków Fiesta 70 g.
• „Baw się dalej” - oznacza to, iż Uczestnik nie wygrał nagrody.
8. Zdrapki są wydawane przez Pracownika Sklepu bezpośrednio po dokonaniu zapłaty za zakup produktów, o których mowa w ust. 7 lit. a) niniejszego paragrafu. Po opuszczeniu Sklepu Uczestnik Loterii nie ma prawa żądania wydania zdrapki.
9. Zdrapki są wydawane do dnia 30.06.2022 r.
10. Uczestnik Loterii zobowiązany jest sprawdzić jaka informacja znajduje się na zdrapce najpóźniej do dnia 30.06.2022 r.
11. Uczestnik Loterii zobowiązany jest zachować zdrapkę w celu odbioru nagrody.
 
 
NAGRODY
 
§ 8
1. W Loterii przewidziano Nagrody (opis nagród zawiera załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu):
a) Nagrody Główne I stopnia w postaci – ekspres przelewowy do kawy Vintage firmy Ariete – 50 sztuk o łącznej wartości 11 869,50 złotych brutto,
b) Nagrody Główne II stopnia w postaci – termos obiadowy 1 l firmy MPM – 1 700 sztuk o łącznej wartości 29 274,00 złotych brutto,
c) Nagrody Upominki w postaci w postaci – sok KIKI w kartoniku 0,2 l różne smaki lub paluszki Fiesta 70 g – 120 000 sztuk o łącznej wartości 85 200,00 złotych brutto.
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 126 343,50 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych 50/100).
Organizator Loterii wydaje nagrody zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Laureat nie ma prawa do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego lub rzeczowego). Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez uczestnika. Nagrody główne I i II stopnia posiadają gwarancję producenta.
 
ODBIÓR NAGRÓD GŁÓWNYCH I STOPNIA
 
§ 9
1. W przypadku wygrania Nagrody Głównej I Stopnia Laureat musi zgłosić wygraną w Sklepie objętym Loterią, najpóźniej do dnia 30.06.2022 r.
2. Pracownik Sklepu kontaktuje się z Organizatorem w celu zamówienia nagrody.
3. Wydanie Laureatowi nagrody następuje najpóźniej do 30 dni od momentu zgłoszenia wygranej nagrody, którą uczestnik odbiera w Sklepie, w którym zgłosił wygraną. Jeżeli w terminie zakreślonym powyżej Laureat nie zgłosi się do Sklepu w celu odbioru nagrody, to wówczas przepada ona na rzecz Organizatora.
4. Warunkiem odbioru Nagrody Głównej I Stopnia jest czytelne i kompletne wypełnienie potwierdzenia odbioru Nagrody Głównej stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu oraz dołączenie do niego zwycięskiej zdrapki.
 
ODBIÓR NAGDRÓD GŁÓWNYCH II STOPNIA
 
§ 10
1. W przypadku wygrania jednej z nagród Głównych II Stopnia Laureat musi zgłosić wygraną w Sklepie objętym Loterią, najpóźniej do dnia 30.06.2022 r.
2. Pracownik Sklepu kontaktuje się z Organizatorem w celu zamówienia nagrody.
3. Wydanie Laureatowi nagrody następuje najpóźniej do 30 dni od momentu zgłoszenia wygranej nagrody, którą uczestnik odbiera w Sklepie, w którym zgłosił wygraną. Jeżeli w terminie zakreślonym powyżej Zwycięzca nie zgłosi się do Sklepu w celu odbioru nagrody, to wówczas przepada ona na rzecz Organizatora
4. Warunkiem odbioru Nagrody Głównej II Stopnia jest czytelne i kompletne wypełnienie potwierdzenia odbioru Nagrody Głównej stanowiącego Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu oraz dołączenie do niego zwycięskiej zdrapki.
 
ODBIÓR NAGRÓD UPOMINKÓW
 
§ 11
1. W przypadku wygrania jednej z Nagród Upominków Zwycięzca musi zgłosić wygraną Pracownikowi Sklepu, w którym odebrał zdrapkę, najpóźniej do dnia 30.06.2022 r.
2. Pracownik Sklepu na podstawie przedstawionej przez Zwycięzcę zwycięskiej zdrapki wydaje Nagrodę Upominek.
 
 
NADZÓR NAD LOTERIĄ
 
§ 12
1. Organizator zapewnia Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Loterii: regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.nasz-sklep.pl oraz w Sklepach.
2. Organizator powołuje komisję do obowiązków której należy nadzór nad przebiegiem Loterii, w tym
wykonywanie czynności związanych z prawidłowym przebiegiem Loterii. Komisja działała na podstawie regulaminu wydanego przez Organizatora. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w art. 24 ustawy o grach hazardowych Dz.U. 2016 poz. 471 z późn. zm.
 
 
REKLAMACJE
 
§ 13
1. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 roku (data wpływu do siedziby Organizatora). Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii należy składać na piśmie na adres siedziby Organizatora 00-175 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. 5 z dopiskiem Biuro PSH „Nasz Sklep” S.A. „reklamacja loteria promocyjna „Loteria Plus 11”.
2. Reklamacje rozpatruje komisja, o której mowa w § 12 . Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym lub przesyłką kurierską lub zgłoszone osobiście) na adres podany przez Organizatora w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).
4. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 14
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii, Laureatów jest Organizator Loterii – Polska Sieć Handlowa „Nasz Sklep” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II nr 80 lok. 5, 00-175 Warszawa.
2. Dane osobowe Uczestników Loterii, Laureatów są pobierane oraz przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922) wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii, w tym wydania nagród i są przetwarzanie nie dłużej niż do zakończenia Loterii, tj. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
3. Uczestnicy Loterii, Laureaci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich poprawiania lub usunięcia.
4. Podanie danych osobowych Uczestnika Loterii, Laureata jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Loterii, wydania nagrody, realizacji uprawnień w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych oraz do rozpatrzenia reklamacji.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Uczestnik Loterii jest zobowiązany zapoznać się z treścią regulaminu Loterii.
7. Na wniosek Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
8. Wykaz nagród w Loterii wskazano w Załączniku nr 2.